Over de camperaar

Doelgroep

Vastgesteld op 21 september 2022, vervangt deze verordening de Verordening Romte van 2014. In bijlage 1 van de Omgevingsverordening Fryslân 2022 worden de meest relevante begripsbepalingen, artikelen en toelichtingen gepresenteerd, inclusief de wijzigingen ten opzichte van de vorige verordening.

Belangrijke wijzigingen voor campertoerisme:

  • Kleinschalige recreatie binnen bestaand stedelijk gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, terwijl de verordening zich richt op kleinschalige recreatie buiten het stedelijk gebied.
  • Een afwijking maakt uitbreiding naar 35 kampeerplaatsen op een kleinschalig kampeerterrein mogelijk, mits de gemeente een beleid voert om landschapsverrommeling te voorkomen. Op deze terreinen zijn alleen mobiele kampeermiddelen toegestaan.
  • Jaarrond kamperen is opgenomen in de begripsbepaling van ‘kleinschalig kampeerterrein’, met de voorwaarde dat kampeermiddelen buiten het toeristisch seizoen alleen aanwezig mogen zijn voor daadwerkelijk recreatief nachtverblijf.

Duurzaamheidsambities

Provinsje Fryslân heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, zoals gerapporteerd in het Friesch Dagblad op 20 september 2022. Deze zeventien ontwikkelingsdoelstellingen omvatten onder meer de inzet voor groene energie en klimaatbestendige maatregelen. De provincie streeft ernaar om in 2025 het certificaat Green Destinations te ontvangen en daarmee tot de top 10 van Europa te behoren. Dit doel zal worden nagestreefd door samenwerking met overheden en het bedrijfsleven om de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig aanbod te stimuleren, dat bijdraagt aan een duurzame en circulaire bestemming, zoals uiteengezet in het Duurzaamheidsplan van Merk Fryslân 2023.